Projekt Ekopark

Projekt Ekopark är ett av Nordens Arks största artbevarandeprojekt som bedrivs på hemmaplan. Projektet pågår i det skogs- och kulturlandskap som omger den zoologiska parken på Åby Säteris marker. Omkring 300 hektar mark restaureras.

Vad vi gör på Nordens Ark

Ekoparksprojektet startade i januari 2011. Ett av målen är att gynna hotade arter och den biologiska mångfalden genom att återskapa 1700- och 1800-talets öppna, artrika landskap som präglades av betande boskap. Vi ställer successivt om markanvändningen från graninriktat skogsbruk till traditionellt utmarksbete med lantraser av både nöt och får (fjällnära ko, rödkulla, gutefår, värmlandsfår med flera). Vi återskapar många ängar genom slåtter och insådd av ängsblommor. 

I det betade landskapet trivs många ursprungliga arter av insekter, fjärilar och fåglar som håller på att försvinna från stora delar av landet. Delar av landskapet kommer att utvecklas utan större ingrepp, där träd får åldras och dö i egen takt. Sådana åtgärder vet man gynnar många hotade arter, till exempel den vitryggiga och den mindre hackspetten som idag har det mycket svårt. Åtgärderna och restaureringen följs upp och vi följer förändringarna för olika artgrupper. Läs mer om de olika åtgärderna i Ekoparken här.

En stor del av Ekoparksprojektet fokuserar på utbildning samt information till besökare. Ekoparken ger högskolestudenter möjlighet att göra projekt- och examensarbeten om naturvård i praktiken, ekologisk restaurering, artinventeringar, m.m.

Aktuellt i projektet - mars 2024

I Ekoparken har vi just avslutat en unik forskningsstudie. Vi har undersökt hur unga trädplantor och kärlväxter påverkas av bete och brand, två viktiga naturliga störningar. Syftet har varit att se vilka metoder som kan användas i naturvårdsarbete för att hålla landskapet öppet.

Sedan hösten 2023 gör vi nu en större satsning för våra ängar och pollinatörer, där vi bland annat kommer anlägga blomsterängar i Ekoparken men också inne i den zoologiska parken.