Nu utvecklar vi verksamheten och bygger om i parken. Läs mer

Mnemosynefjäril Larv av mnemosynefjäril

Mnemosynefjäril

Mnemosynefjärilen är en av Sveriges mest hotade fjärilsarter och finns bara i små och fragmenterade populationer i Blekinge, i gränsområdena mellan Uppsala och Stockholms län samt i Västernorrlands län. Arten har minskat kraftigt sedan 1960-talet. Orsaken är inte helt klarlagd, men förmodligen beror det främst på förändringar i fjärilens livsmiljö.

I Sverige är arten knuten till kulturlandskapet. Dess livsmiljö är mosaikartade ängs- och hagmarker i anslutning till lövskogsbryn med en riklig förekomst av värdväxten nunneört. Denna typ av livsmiljö har försvunnit i stora delar av Sverige bland annat på grund av igenväxning, skogsplantering, exploatering samt ett alltför hårt bete.

För att bromsa och vända den negativa utvecklingen behövs kraftfulla åtgärder. Artens livsmiljö måste restaureras och lämplig skötsel av områdena måste införas. Eftersom arten har en låg spridningsförmåga är uppfödning och utsättning också en viktig åtgärd för att få tillbaka mnemosynefjärilen i dess forna utbredningsområde.

Vad vi gör på Nordens Ark
Nordens Ark har av länsstyrelsen i Blekinge och Uppsala län fått uppdraget att initiera ett uppfödningsarbete för mnemosynefjärilen för att på sikt kunna bidra med djur för utsättning på lämpliga lokaler. Arbetet sker inom ramen för åtgärdsprogram för hotade arter där Länsstyrelsen i Blekinge är nationell samordnare för åtgärdsprogrammet.

För att bygga upp en avelspopulation av mnemosynefjäril på Nordens Ark har ett antal ägg från populationerna i Blekinge, Uppsala och Stockholm län samlats in. Insamlandet görs utan att skada den befintliga vilda populationen.

Uppfödningen sker i ett specialbyggt fjärilsväxthus på Nordens Ark. Äggen kläcks i april och då måste de känsliga larverna direkt hitta blad av nunneört. Larverna äter snabbt upp sig och förpuppas en månad senare. I början av juni kläcks de fullbildade vita mnemosynefjärilarna fram och börjar snart para sig och lägga ägg. Äggen ligger sedan vilade fram tills nästa vår.

Aktuellt i projektet 
I dagsläget pågår arbetet med att bygga upp en självförsörjande avelspopulation på Nordens Ark. Förhoppningen är att inom de närmaste åren kunna skicka djur för utsättning till restaurerade lokaler.

Under 2020 initierades en genetisk studie i samarbete med forskare vid Uppsala universitet för att bland annat kartlägga eventuella inavelsdefekter och behovet av genetisk förstärkning. Resultatet av studien förväntas komma under 2022.

I samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge och Uppsala