Biforskning på Nordens Ark

Bin utför kritiskt viktiga ekosystemtjänster, framförallt pollination av både vilda växter och nyttoväxter. Det ekonomiska värdet av detta är enormt. Hos honungsbi varierar de olika arterna och underarterna i sina egenskaper vad gäller födosök och pollinationseffektivitet. Det finns bevis på att de har utvecklat lokala anpassningar till miljö och klimat men det mesta av den kunskapen vilar på anekdotisk grund och är i stort behov av vetenskaplig underbyggnad.


Vad gör Nordens Ark?

Som ett led i att skapa en vetenskaplig grund startades INTERREG-projektet BIstånd till nordiska bin- unik resurs för framtidens ekosystemtjänster, med Nordens Ark som svensk projektägare och Norges Birøktelag som norsk projektägare. INTERREG är ett EU-initiativ som skall främja samarbete över nationsgränserna. Samarbetspartners i projektet är Projekt Nordbi, Högskolan i SkövdeUmeå Universitet och Göteborgs Universitet. Finansieringen sker genom 50 procent INTERREG-finansiering och 50 procent medfinansiering av projektdeltagarna.

I detta gränsöverskridande projekt mellan Norge och Sverige ska 4 olika biunderarters egenskaper jämföras på ett objektivt sätt, däribland det hotade ursprungliga nordiska biet, Apis mellifera mellifera. Dessutom ska information och kunskap om bin spridas samt om biodling och bins viktiga roll som pollinatörer i naturen.

Under projektets gång kommer vi att undersöka egenskaper så som:

  • om det finns skillnader mellan underarter gällande när på säsongen de flyger och om väder och temperatur påverkar detta
  • livslängd hos arbetsbin
  • foderhushållning genom vägning av kupor
  • artbestämma vilka blommor som bina samlar pollen ifrån. Detta görs genom särskilda pollenfällor som fästs vid flustret (kupans ingång) och som skrapar pollen av binas ben. Pollenet kan sedan bestämmas till art under mikroskop
  • resistens mot olika sjukdomar

I projektet kommer 5 bigårdar sättas upp. Två på västkusten i Sverige; Nordens Ark och Uddevalla.  En i Juoksengi i Norrbotten samt två bigårdar i södra Norge, en i Hedmark och en i Østfold. I varje bigård kommer fyra kupor per ras att ställas upp under 2019 och följas noggrant under åren 2020 och 2021. I Sverige följer vi tre biunderarter (Apis mellifera mellifera, A. m. carnica, A. m. ligustica) och hybridbiet Buckfast. I Norge studeras två underarter och en hybrid (Apis mellifera mellifera, A. m. carnica och Buckfastbiet).

Aktuellt i projektet

Projektet är nu avslutat. Den 31 maj - 2 juni 2022 hölls en konferens på Nordens Ark för att summera projektet och den forskning som pågått sedan 2019.

 

Vid frågor om projektet, kontakta:
Mats Niklasson, Nordens Ark [email protected]
Luis Cadahía-Lorenzo, Norges Birøkterlag ([email protected]


Publikationer

* "Lägesrapport inom INTERREG-projektet: BIstånd till nordiska bin" NordBi aktuellt nr 2 2019
* Winter weight loss of different subspecies of honey bee Apis mellifera colonies (Linnaeus,1758) in southwestern Sweden
* "Nordiskt honungsbi studeras av Nordens Ark", Yrfän nr 3 2019

Sponsorer

* Biredskapsleverantör Holtermann: utrustning för biskötsel.
* M Kärcher, Österrike: Bidrottningar A. m. carnica 
* Tossene Byggservice: Kupställningar för hela projektet.