Plåta en padda!

Grodor och paddor på Öland

Har du sett en groda eller padda?
-vi vill gärna veta.

På Öland finns två arter paddor och minst två arter grodor: vanlig padda, grönfläckig padda, åkergroda, långbensgroda och troligen också arten ätlig groda. Stöter du på en groda eller padda - vilken som helst - ta ett foto eller filma med din smartphone och rapportera ditt fynd i vårt webbformulär.


Rapportera ditt fynd


Det går också bra att maila oss på [email protected].

Bifoga adress (gärna koordinater om möjligt), datum och tidpunkt för fyndet samt bildmaterial i ditt mail.


Fotografera grodan eller paddan rakt ovanifrån för bästa identifiering. 

Groddjur blir allt färre i världen

Trots fridlysning fortsätter groddjuren globalt att minska i antal. Över 40% av världens 8,474 groddjursarter är idag hotade av utrotning. De största hoten mot groddjuren är klimatförändringar och människans exploatering av de områden som de lever i. Dessutom hotas de av en smittsam svampsjukdom, chytridsvampen, som tros ha utrotat över 90 grodarter runt om i världen. I Sverige ser det lite ljusare ut efter att en del våtmarker återställts, men det är inte tillräckligt. Alla svenska groddjursarter är fridlysta och de flesta står listade i EU:s Art- och Habitatsdirektiv, vilket innebär att dessa arter och deras livsmiljöer måste skyddas och bevaras. Trots det har flera arter av Sveriges groddjur minskat i antal och försvunnit från platser som de tidigare uppehöll sig på. 


Nordens Ark och arbetet med grönfläckig padda 

Nordens Ark arbetar med Sveriges mest hotade groddjur, grönfläckig padda, genom att föda upp och släppa ut paddor i det vilda. Tack vare ett ihärdigt arbete finns idag en liten fungerande population på Ölands södra udde. För att kunna följa den här populationen har vi bland annat arbetat med att följa individer med radiosändare. Men för att vi ska få så mycket kunskap som möjligt behöver vi nu din hjälp! Ju mer kunskap vi har, desto större är chansen att vi kan rädda de hotade groddjuren.

Via den här länken på Artportalen kan du se hur många paddor och även grodor som blivit rapporterade i projektet 2023. Klicka på de gula prickarna på kartan för att få information om de enskilda observationerna.


I samarbete med:
 


Projektet Plåta en padda finansieras av Stiftelsen Alvins fond