Bevarande av amurleopard

Amurleoparden är världens mest hotade kattdjur och även den mest nordliga leoparden av de åtta underarterna. Arten återfinns i tempererade skogar i ryska Fjärran Östern och nordöstra Kina. Trots det kalla klimatet är amurleoparden väl anpassad tack vare sin tjocka och täta päls. Amurleoparden är främst ensamlevande och kan upprätthålla ett revir som kan vara mellan 50-400 kvadratkilometer. 

Under mitten av 1900-talet minskade antalet amurleoparder kraftigt på grund av tjuvjakt på leoparder och deras bytesdjur, men även till följd av förlust av livsmiljö. Skog avverkas för att ge mer plats åt tamboskap och när bytesdjuren blir färre tvingas leoparden jaga tamboskap, vilket leder till konflikter med människan. I slutet av 70-talet fanns färre än 30 individer av amurleopard kvar i det vilda och den klassas som akut hotad av IUCN.

Nyligen har en liten ökning skett av antalet amurleoparder, där de senaste siffrorna tyder på omkring 100 individer i det vilda. Ökningen är ett resultat av naturvårdares hårda arbete för att minska hoten mot leoparden, men situationen är fortfarande mycket kritiskt då nuvarande population är starkt inavlad. 

En viktig milstolpe för bevarandet av amurleoparder är grundandet av naturreservatet Land of Leopard under 2012, ett drygt 250 000 hektar stort skogsområde i Primorskyregionen. Runt 60% av världens amurleoparder beräknas bo inom reservatet, vilket gör det till ett livsviktigt skyddat område för att hindra att amurleoparden utrotas.

Idag finns det fler amurleoparder i djurparker än i det vilda. Den globala djurparkspopulationen uppgick 2022 till omkring 220 individer och majoriteten av dessa ingår i strukturerade avelsprogram. Syftet med ett avelsprogram är att hålla genetiskt sunda räddningspopulationer av hotade djurarter. Amurleopardens räddningspopulation kommer få en otroligt viktig roll om det i framtiden blir aktuellt med ett utsättningsprojekt i Ryssland. 


Nordens Arks arbete

Nordens Ark har hållit amurleopard sedan 1997 och har sedan dess varit en aktiv medlem i det europeiska avelsprogrammet. Med våra amurleoparder i parken är vi med och bidrar till räddningspopulationen.

Mellan 2021-2023 stöttade Nordens Ark WWF Rysslands arbete med att förbereda för ett framtida utsättningsprojekt. Vi genomförde bland annat en genetisk studie och en riskanalys där potentiella hot analyserades. Ett sådant hot är olika smittsamma sjukdomar. Vi undersökte vilka sjukdomar som fanns inom framtida utsättningsområden för amurleoparden. De sjukdomar som skulle kunna utgöra ett hot mot leoparderna, till exempel valpsjuka, coronavirus, parvovirus och rabies.

Under 2023 förklarades WWF:s verksamhet i Ryssland ”icke önskvärd” och all dess verksamhet olaglig i landet. Det är inte heller tillåtet att donera pengar till organisationen eller att dela dess material på nätet i Ryssland. På grund av detta beslut har Nordens Ark inte längre möjlighet att delta i fältarbetet och bidra till amurleopardens bevarande i det vilda i Ryssland.