Bevarande av Pallaskatt

Pallaskatten Otocolobus manul är ett litet kattdjur som lever bland bergen och gräsmarkerna i Centralasien. Arten har ett stort utbredningsområde som omfattar 16 länder och sträcker sig från Iran i väst till Kina och Mongoliet i öst men dess faktiska förekomst inom utbredningsområdet är till stora delar okänd.

Pallaskatten är inte hotad ur ett globalt perspektiv men många av populationerna i utbredningsområdet är små, isolerade och minskande och arten riskerar lokal eller regional utrotning. Arten hotas av att dess livsmiljöer förstörs, de dödas av tamhundar, de fastnar i fällor som är avsedda för andra arter och deras naturliga bytesdjur som gnagare och pipharar förgiftas.

Pallaskatten är ett av världens minst studerade kattdjur och bristen på kunskap är något som begränsar utvecklingen av riktade bevarandeåtgärder för arten. För att förbättra vår kunskap om arten och samtidigt förbättra de globala bevarandeåtgärderna etablerades Pallas’s cat International Conservation Alliance(PICA). PICA är ett internationellt samarbete mellan Nordens Ark, Royal Zoological Society of Scotland, Snow Leopard Trust och Fondation Segré.


Pallaskatt. Foto: Wildlife Initiative och S. Illinois University

Vad vi gör på Nordens Ark

PICAs övergripande mål är att öka bevarandeåtgärderna för pallaskatten inom artens utbredningsområde och samtidigt öka den globala medvetenheten om arten. PICA arbetar med att bevara pallaskatten genom forskning, utbildning och strategisk planering.

En viktig del i detta arbete är att främja samarbetet mellan olika intressenter och PICA har ett nära samarbete med Pallas's cat Working Group, IUCN Cat Specialist Group samt andra forskare och pallaskattsexperter. Genom att arbeta tillsammans med detta omfattande nätverk har PICA spelat en viktig roll i samordningen och utvecklandet av artens första globala bevarandestrategi.

För att stötta olika bevarandeinsatser inom utbredningsländerna startade PICA under 2020 bevarandefonden PICA Small Grant Programme. Här kan forskare och organisationer årligen söka pengar för olika projekt som ska öka kunskapen om pallaskatten och de hot som arten möter. Genom PICA stöttar vi förnärvarande 11 forsknings- och bevarandeprojekt i 8 olika utbredningsländer.

Ett viktigt inslag i alla bevarandeprojekt är utbildning och information. Om människor inte känner till den art som vi vill bevara så är det osannolikt att de kommer visa intresse eller stöd för bevarandeprojektet. Detta är givetvis extra viktigt i områden där lokalbefolkningen direkt påverkas, både negativt och positivt, av den art vi jobbar med. PICA jobbar på flera fronter med att sprida information om pallaskatten. Fokus ligger på att sprida kunskap inom utbredningsländerna men även till djurparker runt om i världen. Vi har bland annat utvecklat ett standardiserat utbildningsmaterial, översatt till flera språk, som kan användas i flera olika länder samt producerat en barnbok tillsammans med United For Literacy och IUCN Cat Specialist Group.

Aktuellt i projektet - augusti 2023

Under 2023 har vi bekostat en studie om hundar i Mongoliet eftersom hundattacker är ett av de främsta hoten mot pallaskatt. Halsband med bjällror på kunde delas ut till 52 hundar i en bergskedja i Mongoliet där det lever många pallaskatter. I studien ingick dessutom att vaccinera, ta blodprov och avföringsprov på hundarna för att undersöka och undvika att sjukdomar sprids till pallaskatterna i området.

Initiativet fick mycket god respons från herdarna i samhället, dels då de lättare kunde hitta sina hundar även under nattens mörker och deras hundar skyddas från sjukdomar som troligtvis annars skulle kosta mycket pengar för dem att åtgärda. Uppföljningen av studien kommer att ge mer förståelse i hur effektiv halsbanden och bjällrorna var för att skydda pallaskatten.

I samarbete med

Fondation Segré, Snow Leopard Trust och Royal Zoological Society of Scotland.