Bevarande av japansk trana & glasögontrana

Den japanska tranan är en stor, vitfärgad trana med svarta fjäderpennor och en klarröd krona på huvudet. Glasögontranan är även den en stor trana men med en gråfärgad kropp, vit hals och klarröda fläckar runt ögonen. Båda arterna lever i östra Asien och har under de senaste åren haft en kraftig populationsminskning i det vilda.


Japanska tranor med bo i Ryssland. Foto: Anton Sasin WWF Russia

De främsta hoten mot dessa två tranor är förlust av livsmiljö i både häcknings- och övervintringsområde, främst på grund av expanderande jordbruksmark, industrier och vattenbruk. Av den japanska tranans tillgängliga livsmiljö som existerade 1980 finns idag endast 8% av det kvar. Till följd av stora livsmiljöförluster lever därför tranorna i höga koncentrationer på få platser, vilket innebär en större risk för sjukdomar. Dessutom hotas de av gifter från bekämpningsmedel, tjuvjakt, insamling av ägg och långvariga torkperioder som ökar predationen. Båda arterna är klassade som Sårbar på den internationella röda listan.

 

Nordens Arks arbete

Nordens Ark har tidigare, i samarbete med WWF Ryssland, arbetat för att skydda och restaurera arternas häckningsmiljöer i ryska Fjärran östern. Projektet arbetarde bland annat med att inventera tranor på häckningsplatser i Amurområdet, identifiera och skydda nyckelhabitat, öka skyddet för tranorna genom att stötta rangers att arbeta mot tjuvjakt samt genomföra utbildningsinsatser för lokalbefolkningen. Skydda livsmiljöer handlar främst om att skapa och underhålla ett nätverk av skyddade områden av våtmarker och gräsängar. Omkring fyra miljoner hektar av tranorna livsmiljö är skyddade i Amurområdet. 

Under 2023 förklarades WWF:s verksamhet i Ryssland ”icke önskvärd” och all dess verksamhet olaglig i landet. Det är inte heller tillåtet att donera pengar till organisationen eller att dela dess material på nätet i Ryssland. På grund av detta beslut har Nordens Ark inte längre möjlighet att delta i fältarbetet och bidra till tranornas bevarande i det vilda i Ryssland.


Glasögontrana i det vilda. Foto: Anton Sasin WWF Russia