Amurtiger

Tigern är världens största kattdjur och en symbol för styrka och mod. För några hundra år sedan fanns det omkring 100 000 tigrar i världen och de återfanns från Turkiet i väst till Ryssland i öst. Idag ser situationen helt annorlunda ut och endast en spillra av antalet tigrar återstår i det vilda. 

Hoten mot världens tigrar har varit och är fortfarande många. Historiskt så har det bedrivits storskalig jakt och utrotningskampanjer för att minska antalet tigrar. Idag hotas tigern främst av illegal jakt för att mätta den höga efterfrågan på tigerskinn och skelettben till tillverkning av tigerbrännvin. De hotas också av att deras livsmiljöer försvinner när skogar huggs ner och omvandlas till bland annat odlingsmark eller palmoljeplantage. En effekt av de krympande livsmiljöer är också att konflikter mellan människor och tigrar ökar. Tigrar är stora och farliga rovdjur och ser människans boskap som lätta bytesdjur vilket kan leda till stora ekonomiska förluster för människorna som lever i närheten av tigrarna.

Amurtigern (Panthera tigris altaica) är den nordligaste underarten av tiger och den lever i ryska Fjärran östern. Antalet amurtigrar i Ryssland har 2022 uppskattats till cirka 500 individer och det gör att den är klassificeras som hotad av den internationella naturvårdsorganisationen IUCN.


Bild på amurtiger tagen med viltkamera.


Nordens Arks arbete

Nordens Ark har mellan 2011-2023 tillsammans med Världsnaturfonden och WWF Ryssland drivit projektet ”Nordlig tiger”, ett projekt för att bevara den hotade amurtigern i ryska Fjärran östern. Det långsiktiga målet med projektet varr att säkerställa en hållbar utveckling av amurtigerpopulationen i dess nordligaste utbredningsområde. Projektet  fokuserade sina insatser i och omkring Anuisky nationalpark norr om Khabarovsk.

För att säkerställa amurtigerns överlevnad fokuserade vi på att öka skydd och säkra födotillgång för både tigern och dess bytesdjur. Genom fler patruller och kontroller arbetade projektet med att bekämpa tjuvjakt och illegal avverkning. Nationalparken utrustades med skyddspatruller, bevakningsstationer och fordon för att lättare kunna ta sig runt i de stora områdena. Tack vare arbetet har olagliga vapen, fällor och djurdelar konfiskerats och skyldiga personer arresterats. Vinterutfodring var en central del i arbetet med att öka överlevnaden för vildsvin, rådjur och kronhjortar vilket i sin tur säkerställde födotillgången för områdets amurtigrar.

Projektet arbetade också för att utveckla och öka ekoturismen till nationalparken och att involvera lokalbefolkningen genom en rad olika utbildningsinsatser. I takt med att antalet tigrar ökar, ökar även antal konflikter mellan människa och tiger. Projektet stöttade därför en konflikgrupp, som arbetade med att hantera och lösa dessa konflikter. För att kunna följa tigerns populationsutveckling arbetade vi också aktivt med att förbättra inventeringsmetodiken genom att bland annat öka användningen av kamerafällor.

Vårt arbete gav resultat. När projektet startade fanns det uppskattningsvis 6–7 amurtigrar i området. Tack vare våra insatser kunde antalet tredubblats och tigrarna spred sig även norr och västerut.

Under 2023 förklarades WWF:s verksamhet i Ryssland ”icke önskvärd” och all dess verksamhet olaglig i landet. Det är inte heller tillåtet att donera pengar till organisationen eller att dela dess material på nätet i Ryssland. På grund av detta beslut har Nordens Ark inte längre möjlighet att delta i fältarbetet och bidra till amurtigerns bevarande i det vilda i Ryssland.