Bevarande av Röd panda

Den röda pandan är ett litet rovdjur som lever högt upp i Östra Himalayas bergsskogar. Arten förekommer i begränsade områden i fem olika länder (Kina, Burma, Indien, Bhutan och Nepal) och är en flagskeppsart för regionen. Som så många andra arter i området så är den röda pandan listad som starkt hotad av den internationella naturvårdsunionen och det kan finnas så få som 2500 individer kvar i det vilda.

Den röda pandan lever i ett av jordens mest artrika områden. Där finns en stor variation av flora och fauna, bland annat omkring 10 000 olika kärlväxter, 300 olika däggdjur och runt 1000 fågelarter varav ett stort antal är globalt hotade. Hotbilden mot området och de arter som lever där är oerhört komplex där skogsskövling, miljöförstöring, illegal jakt och handel med utrotningshotade djur alla spelar in. I Himalaya bor även omkring 200 miljoner människor och fattigdomen är utbredd. Människorna i området använder dagligen skog och mark för sin försörjning och deras liv är sammankopplad med omgivande miljön vilket gör dem särskilt sårbara för miljöförstöring. Nordens Ark samarbetar med organisationen Red Panda Network för att bevara den röda pandan och de artrika bergsskogarna i Nepal.


Röd panda i det vilda. Foto: Ashley Bowen

Vad vi gör på Nordens Ark

Minskad biologisk mångfald och fattigdom är problem som är tätt sammankopplade vilket medför att arbetet med naturvård och fattigdomsbekämpning måste länkas samman på ett mer konkret sätt. Nordens Ark arbetar därför tillsammans med Red Panda Network för att både bevara den röda pandan och de artrika bergsskogarna den lever i och samtidigt bidra till att förbättra levnadsförhållanden för lokalbefolkningen i Nepal. Detta gör vi genom byggandet av Naturcentret Himalayan Habre Centre i Taplejung i Östra Nepal. Naturcentret fokuserar på naturvård och hållbar utveckling och fungerar som en knutpunkt för kunskapsspridning och tekniköverföring. Landsbygdens fattiga använder naturens resurser för sin överlevnad men tyvärr är nyttjandet många gånger ohållbart. Överbetning, ohållbart skogsbruk för timmer och bränsle, oplanerade bosättningar och jordbruksomvandlingar leder till att den röda pandan och de unika bergsskogarna i Nepal försvinner i en allt snabbare takt. Ett av de största problemen är bristen på medvetenhet och en begränsad tillgång till hållbar teknik vilket är huvudfokuset för Naturcentret. Lokalbefolkningen kan på centret lära sig om hållbar energianvändning och konstruktionsteknologier, ekologiskt jordbruk, hållbar skogsförvaltning och naturturism. Centret byggdes enligt de senaste rönen för jordbävningssäkra byggnader och innehåller miljömässigt hållbara lösningar som minskar den negativa påverkan på miljön, så som regnvattenuppsamlingssystem, solceller, ekologiska toaletter och energieffektiva spisar. Centret utbildar lokala skogsvakter som ansvarar för att övervaka och skydda de angränsande skogsområdena och de röda pandor som lever där.

Byggnadsprocessen startade i november 2019 och Naturcentret drivs av Red Panda Network och dess lokala partner Himali Conservation Forum tillsammans med det lokala skogsanvändarsamhället. 


Bild från byggnationen av naturcentret. Foto: Red Panda Network


En lokal skolklass på besök i centret. Foto: Wangchu Bhutia /Red Panda Network

Aktuellt i projektet - mars 2024

Naturcentret Himalayan Habre Center är numera i full drift och innan årsskiftet var de första skolklasserna på studiebesök på centret där de får lära sig om varför skogen och den röda pandan är viktiga, hur man sparar vatten på ett hållbart sätt och plantera inhemska växter. Det är en viktig del att lära nästa generation hur man tar vara på vår natur.


Skolklasser åker till centret för att lära sig om ekosystem och hållbarhet. Foto: Wangchu Bhutia /Red Panda Network

I samarbete med