Nu utvecklar vi verksamheten och bygger om i parken. Läs mer

Bevarande av Röd panda

Den röda pandan är ett litet rovdjur som lever högt upp i Östra Himalayas bergsskogar. Arten förekommer i begränsade områden i fem olika länder (Kina, Burma, Indien, Bhutan och Nepal) och är en flagskeppsart för regionen. Som så många andra arter i området så är den röda pandan listad som starkt hotad av den internationella naturvårdsunionen och det kan finnas så få som 2500 individer kvar i det vilda.

Den röda pandan lever i Östra Himalaya, i ett av jordens mest artrika områden. Där finns en stor variation av flora och fauna, bland annat omkring 10 000 olika kärlväxter, 300 olika däggdjur och runt 1000 fågelarter varav ett stort antal är globalt hotade. Hotbilden mot området och de arter som lever där är oerhört komplex där skogsskövling, miljöförstöring, illegal jakt och handel med utrotningshotade djur alla spelar in. I Himalaya bor även omkring 200 miljoner människor och fattigdomen är utbredd. Människorna i området använder dagligen skog och mark för sin försörjning och deras liv är sammankopplad med omgivande miljön vilket gör dem särskilt sårbara för miljöförstöring. Nordens Ark samarbetar med organisationen Red Panda Network för att bevara den röda pandan och de artrika bergsskogarna i Nepal.


Röd panda i det vilda. Foto: Ashley Bowen

Vad vi gör på Nordens Ark

Minskad biologisk mångfald och fattigdom är problem som är tätt sammankopplade vilket medför att arbetet med naturvård och fattigdomsbekämpning måste länkas samman på ett mer konkret sätt. Nordens Ark arbetar därför tillsammans med Red Panda Network för att både bevara den röda pandan och de artrika bergsskogarna den lever i och samtidigt bidra till att förbättra levnadsförhållanden för lokalbefolkningen i Nepal. Detta gör vi genom att bygga ett Naturcenter i Taplejung i Östra Nepal. Naturcentret kommer att fokusera på naturvård och hållbar utveckling och fungera som en knutpunkt för kunskapsspridning och tekniköverföring. Landsbygdens fattiga använder naturens resurser för sin överlevnad men tyvärr är nyttjandet många gånger ohållbart. Överbetning, ohållbart skogsbruk för timmer och bränsle, oplanerade bosättningar och jordbruksomvandlingar leder till att den röda pandan och de unika bergsskogarna i Nepal försvinner i en allt snabbare takt. Ett av de största problemen är bristen på medvetenhet och en begränsad tillgång till hållbar teknik vilket kommer att vara huvudfokuset för Naturcentret. Lokalbefolkningen kommer på centret kunna lära sig om hållbar energianvändning och konstruktionsteknologier, ekologiskt jordbruk, hållbar skogsförvaltning och naturturism. Centret byggs enligt de senaste rönen för jordbävningssäkra byggnader och kommer att innehålla och visa miljömässigt hållbara lösningar som minskar den negativa påverkan på miljön, så som regnvattenuppsamlingssystem, solceller, ekologiska toaletter och energieffektiva spisarna. Centret kommer även utbilda lokala skogsvakter som ansvarar för att övervaka och skydda de angränsande skogsområdena och de röda pandor som lever där.

Byggnadsprocessen startade i november 2019 och efter färdigställanden kommer Naturcentret drivas av Red Panda Network och dess lokala partner Himali Conservation Forum tillsammans med det lokala skogsanvändarsamhället. Naturcentret ska efter åtta år att vara självförsörjande och kommer vara en integrerad del i att förbättra levnadsstandarden och öka de årliga inkomsterna för minst 2 000 familjer.


Bild från byggnationen av naturcentret. Foto: Red Panda Network

Aktuellt i projektet - 2023

Naturcentret i Taplejung i östra Nepal är färdigbyggt och nu återstår endast arbetet med att inreda centret. Naturcentret består av undervisningslokaler, ett naturrum, personalutrymmen, mat- och boendefaciliteter samt demonstrationsanläggningar för hållbar teknik. Invigningen av centret är planerad till april 2023.


Foto: Red Panda Network

I samarbete med