Bevarande av McCords ormhalssköldpadda

McCords ormhalssköldpadda har ett litet utbredningsområde och återfinns endast på den lilla ön Roti och på Östtimors norra udde i Indonesien. Arten är uppdelad i två underarter Chelodina mccordi mccordi på Roti och Chelodina mccordi timorensis på Östtimor. Arten är klassad som Akut hotad (CR) på den internationella rödlistan och situationen är mycket allvarlig. Populationen på Roti antas vara utrotad i det vilda, och på Östtimor finns endast en känd population kvar. Detta har gjort att arten är med på listan över världens 25 mest hotade sköldpaddsarter.

Orsakerna bakom minskningen beror främst på den illegala husdjurshandeln. McCords ormhalssköldpadda beskrevs som en egen art så sent som 1994 och blev kort därefter mycket eftertraktad hos samlare runt om i världen. Inom bara fem år hade populationen på Roti decimerats och anses nu vara funktionellt utdöd på ön.

En annan orsak till artens tillbakagång är att artens naturliga livsmiljöer, grunda sjöar och vattendrag, successivt har försvunnit och omvandlats till odlingsmarker. Från 1996 till 2016 förlorade Roti 70% av sina sötvattensområden genom massiva landskapsomvandlingar för jordbruksaktivitet. Därtill har även invasiva arter såsom grisar, hundar, boskap och rovdjursfiskar påverkat populationen av ormhalssköldpaddor då bon blivit söndertrampade och nykläckta ungar uppätna.


Unge av McCords ormhalssköldpadda på Nordens Ark.

För att bevarade den här mycket hotade sköldpaddan har en avelsanläggning byggts i Kupang på Västtimor med det långsiktiga målet att återinföra en genetisk och demografisk sund population av McCords ormhalssköldpadd på Roti.

Vad vi gör på Nordens Ark

Nordens Ark har hållit McCords ormhalssköldpadda sedan 2008 och arten ingår i Nordens Arks bevarandeprojekt ”En Ark för världens sköldpaddor”, en fristad och framtida avelscenter för hotade sköldpaddor. Vi koordinerar även det europeiska avelsprogrammet och tar ett stort ansvar för arten då vi håller en av de största avelsgrupperna i Europa.


Sköldpaddor på Nordens Arks avelsanläggning.

Aktuellt i projektet - 2023

Nordens Ark har initierat en genetisk analys av den europeiska populationen för att bygga upp släktförhållanden och undersöka vilken underart som hålls i Europa. Detta arbete är viktigt för att säkerställa att lämpliga individer skickas för framtida utsättningar.

I samarbete med

RZSS WildGenes, The Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund, Milkywire och Svenska Postkodlotteriet