Bevarande av vietnamesisk dammsköldpadda

Den vietnamesiska dammsköldpaddan är endemisk till centrala Vietnam där det återfinns i långsamt rinnande bäckar och mindre dammar. Under lång tid var populationsuppskattningen av den vilda populationen otillräcklig för att kunna bestämma en hotstatus för arten. Runt 1980-talet ansågs dock arten som vanligt förekommande i hela sitt utbredningsområde enligt lokalbefolkningen, men har därefter genomgått en katastrofal minskning med hela 99%. Den vietnamesiska dammsköldpaddan är idag klassad som Akut hotad (CR) på den internationella rödlistan. Eftersom de populationer som kvarstår är så pass små och fragmenterade att de inte längre kan återhämta sig på egen hand, bedöms numera arten som funktionellt utdöd i det vilda.

Den främsta orsaken till artens drastiska minskning är den ohållbara insamlingen som skett av vilda individer i Vietnam sedan 1985. De insamlade sköldpaddorna såldes för sitt kött och kroppsdelar, både för konsumtion men även för traditionell asiatisk medicin. Blod från den vietnamesiska dammsköldpaddan blandat med risvin tros nämligen bota hjärtsjukdomar. En del av de insamlade dammsköldpaddorna säljs vidare till den internationella husdjurshandeln. Trots att arten numera är mycket sällsynt i det vilda, förekommer fortfarande jakt på dem på grund av sitt höga ekonomiska värde på den illegala marknaden.

Ett annat stort hot mot den vietnamesiska dammsköldpaddan är förstörelsen av deras livsmiljö. Dammar, bäckar och våtmarker dikas upp för att gynna jordbruksmark, exempelvis risodlingar. Numera är lämpliga livsmiljöer för den vietnamesiska dammsköldpaddan nästintill obefintliga.


Vietnamesisk dammsköldpadda.

Vad vi gör på Nordens Ark

Nordens Ark har hållit vietnamesisk dammsköldpadda sedan 2008 och arten ingår i vårt bevarandeprojekt ”En Ark för världens sköldpaddor”, vilket är en fristad och framtida avelscenter för hotade sköldpaddor. Räddningspopulationen av vietnamesisk dammsköldpadda är extremt viktig för artens överlevnad då den är funktionellt utrotad i det vilda. Nordens Ark deltar i det europeiska avelsprogrammet och tar ett stort ansvar för arten då vi håller en av de största avelsgrupperna i Europa och de genetiskt viktigaste djuren i avelsprogrammet. Den vietnamesiska dammsköldpaddan har en fristad på vår Sköldpaddsark till dess att det går att återintroducera den i det vilda.


Ägg av vietnamesisk dammsköldpadda på Nordens Ark.

Aktuellt i projektet

I augusti 2022 kläcktes sex otroligt viktiga ungar av vietnamesisk dammsköldpadda. Föräldrarna är vildfödda och fångades in i Vietnam för drygt 35 år sedan, såldes därefter som husdjur innan de slutligen överlämnades till bevarandeprojektet på Nordens Ark. I och med deras ursprung är båda föräldrarna viktiga individer i avelsprogrammet med sina unika gener och de besitter stort bevarandevärde för artens fortlevnad. Så pass viktiga att de var de enda i avelsprogrammet som fick lov att fortplanta sig under 2022. För att få en så genetiskt sund population som möjligt hålls noga koll på vilka sköldpaddor som förökar sig och när. Så småningom kommer årets ungar skickas till andra avelsanläggningar i syfte att föröka sig och hjälpa till att bevara arten.

I samarbete med

Svenska Postkodlotteriet