SköldpaddsArken

En av världens mest hotade djurgrupper, som funnits på jorden i över 200 miljoner år, är sköldpaddor. Den internationella naturvårdsunionen IUCN's Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group rapporterar att över 60 % av världen sköldpaddsarter hotas av utrotning. Det är människans framfart som orsakat sköldpaddornas tillbakagång. Skogar och vattendrag dammsugs i sökandet efter sköldpaddor att sälja som husdjur eller som delikatess på matbordet. Deras livsmiljöer försvinner när skogar huggs ner, våtmarker dikas och floder däms. Situationen är allra mest akut i Asien, där alla av de nästan 100 sköldpaddsarterna är hotade. Av arter som en gång varit talrika i sjöar och flodsystem existerar idag endast några hundra individer, ibland så få som något tiotal. För att bevara några av världens mest hotade sköldpaddor startade Nordens Ark projektet På utrotningens brant – en Ark för världens sköldpaddor. Genom projektet bygger Nordens Ark ett unikt avelscenter och skapa räddningspopulationer där några av världens mest utsatta arter kan få en fristad och fortplanta sig för framtida utsättningar. Projektet syftar även till att skapa förutsättningar för en långsiktig överlevnad i arternas ursprungsmiljöer genom att bygga upp samarbete med lokala organisationer och myndigheter. 


SköldpaddsArkens entré.

Vad gör Nordens Ark?

Nordens Arks avelscenter En Ark för världens sköldpaddor kommer att vara hem för flera av världens mest hotade sköldpaddsarter med ett särskilt fokus på stora och mer utrymmeskrävande arter från Asien. Situationen för många av dessa arter är akut. Att förbättra situationen i det vilda kommer att ta lång tid och för några arter håller tiden på att rinna ut. Den enda lösningen för att säkra deras överlevnad är att hålla räddningspopulationer i avelsanläggningar. Räddningspopulationer sköts genom strikta avelsprogram i samarbete mellan olika aktörer i syfte att bibehålla så stor genetisk variation som möjligt. Slutmålet är att i framtiden kunna återinplantera arter i skyddade områden inom sina forna utbredningsområden. Detta förutsätter att hoten har hanterats och att tillräckliga skyddsåtgärder finns på plats. Projektet kommer, i samarbete med lokala organisationer och myndigheter, att initiera och stötta naturvårdsåtgärder för att bevara/återetablera vilda populationer. Utan en räddningspopulation, ett intensivt arbete med myndigheter och lokalbefolkning avseende naturvårdsåtgärder och information, kommer arterna aldrig att kunna återföras till sin naturliga miljö. 

Vårt arbete fokuserar på följande strategiska områden 

  • Att driva och medverka i räddningspopulationer för att i framtiden kunna återföra arter till det vilda 
  • Att bevara arter inom deras naturliga utbredningsområde 
  • Att informera och engagera barn och vuxna i arbetet med att bevara sköldpaddor 


Indisk pricksköldpadda i SköldpaddsArken.

I samarbete med: