OBS! Viktig information för dig som besökare, med anledning av covid-19. Klicka här >

Större ekbock - Åtgärder i det vilda

Större ekbocken är tyvärr idag en av Sveriges mest hotade arter. Arten finns bara kvar i en liten population i naturreservatet Halltorps hage på Öland. Av denna anledning har Länsstyrelsen i Kalmar län på Naturvårdsverkets uppdrag tagit fram ett nationellt åtgärdsprogram för större ekbock

Större ekbockens larver utvecklas under ca fem år under barken och i splintveden på mycket stora ekar vars syd- och västsida är exponerade för solen. De vuxna skalbaggarna kryper ut ur de gamla ekarna från mitten av juni fram till början av juli, beroende på när varmt väder uppträder i juni. De vuxna skalbaggarna faller ofta snart offer för angrepp från olika fåglar som t ex kaja och större hackspett. Av denna anledning blir de flesta individer av större ekbock inte särskilt långlivade i det fria. Enstaka vuxna individer av större ekbock har dock observerats lång in i augusti. 

Länsstyrelsen har sedan 2004 årligen låtit räkna färska utgångshål från större ekbocken i Halltorps hage. Kläckhål räknas upp till en höjd på 4 m. Antalet kläckhål per år varierar från ca 20-40 individer per år. Även om en del kläckhål missas vid inventeringen kan Länsstyrelsen konstatera att populationen är oroande liten.

De kvarvarande levande gamla grova ekarna i Halltorps hage är idag bara en liten rest av det eklandskap som fanns i området tills för ca 100 år sedan. Vid en trädinventering för några år sedan hittades 245 avverkningsstubbar av jätteekar (diameter > 1m brösthöjd).  Idag finns bara 10 levande jätteekar kvar i naturreservatet Halltorps hage. 

Ett av målen på sikt i åtgärdsprogrammet är att återetablera större ekbocken på fastlandet i Kalmar län och Blekinge län där arten dog ut på 1960-talet. Som en föreberedelse för återetableringen har trädinventeringar utförts i Kalmar län och i Blekinge län.  De kommande åren kommer inventeringen att slutföras och resultatet att analyseras. Områden där större ekbocken kan återetableras kommer att föreslås och en dialog kommer att ske med berörda markägare, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

Jonas Hedin
Ekolog
Länsstyrelsen Kalmar Län