Uppfödning av bredbandad ekbarkbock på Nordens Ark

Nordens Ark har fått till uppgift att utveckla lämpliga uppfödningsmetoder för den bredbandade ekbarkbocken. Fast hur utvecklar man en effektiv uppfödning av en långhorning som lever största delen av sitt liv som larv i nydöda ekar? Det finns i dagsläget väldigt lite erfarenheter om hur man håller långhorningar vilket har gjort det hela till en otroligt spännande utmaning.

Den bredbandade ekbarkbocken tillhör skalbaggsfamiljen långhorningar, Cerambycidae, där de flesta arterna lever i död ved och/eller bark på vedartade växter. Den bredbandade ekbarkbocken är knuten till nydöd ekved, och det är där vår utmaning vad gäller uppfödningen får börja.

Varje år tar vi fram ett antal grovbarkiga, nydöda ekstockar. Ekstockarna måste vara av rätt kvalité och för att förhindra att andra insekter har lagt ägg i stockarna måste de tas under vintern. Stockar läggs in i en tom nätbur, och det är viktigt att den är insektstät och står på en solbelyst plats. Den bredbandade ekbarkbocken verkar föredra öppna miljöer med mycket sol då den har behov av värme.

Kläckningssäsongen för den bredbandade ekbarkbocken pågår från slutet av juni till början av juli. Under denna tid kläcks det skalbaggar ur ved som blivit infekterad under tidigare år, och så fort djurvårdarna ser en nykläckt individ fångas den in, könsbestäms och flyttas till den nyinredda buren. De nykläckta skalbaggarna är väldigt aktiva och börjar snabbt para sig och honorna lägger snart ägg i den nya ekveden. Under tiden skalbaggarna lever utfodras de med nektarlösning och nektarrika blommor.

Lika fort som de kom är de borta igen, den bredbandade ekbarkbocken lever endast i 1-2 veckor som fullbildad skalbagge. De lagda äggen kläcker efter ca 2 veckor och larven börjar då gnaga slingrande gångar in i veden, dessa gångar är runt 10mm breda. Larven lever mellan 1-2 år i veden, och troligen är tidsperioden beroende på väderförhållanden och födotillgång under barken. Vid slutet av larvtiden tillverkar larven en cylindrisk puppkammare. 

I denna sker förpuppningen någon gång under försommaren. Efter ca två veckor som puppa kläcks det fram en fullbildad skalbagge, den stannar kvar i puppkammaren ytterligare några dagar så att yttre skelettet hårdnar. Skalbaggen börjar sedan gnaga sig ut via ett cirkelrunt kläckhål som är cirka 6 mm brett, och så fort den kommer ut är djurvårdarna där för att flytta den till en nyinredd bur och så börjar allt om igen.