Större ekbock

Under 2012 fick Nordens Ark i uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län att utveckla en metod för, och även genomföra, uppfödning av större ekbock, Cerambyx cerdo. Den större ekbocken är Sveriges största långhorning och kan bli upp till 5 cm lång, exklusive de långa antennerna. Den är klassad som Akut hotad (CR) och finns bara kvar på en enda plats i Sverige, naturreservatet Halltorps hage på Öland.

Större ekbock lever på grovbarkiga, gamla och solexponerade ekar, och det är sannolikt den stora minskningen av dessa livsmiljöer som är huvudorsaken till artens tillbakagång. Det är en av landets absolut mest hotade arter och den kommer att vara utdöd inom en snar framtid om inga bevarandeinsatser sätts in. 

Nordens Arks första uppdrag var att utveckla en väl fungerande uppfödningsmetod som ska användas när utsättning i Sverige blir aktuell. Genom ett avtal med Polen fick Nordens Ark tillstånd att samla in 15 hanar och 15 honor av större ekbock per år under perioden 2012-2014. Anledningen till detta är att den svenska populationen är mycket skör så projektet valde att inte röra den innan man fått tillräckligt med kunskap och erfarenhet. Metoden är nu finslipad och fungerar, så 2015 fick projektet tillstånd att hämtade in 5 hanar och 5 honor per år från Halltorps Hage i Öland. 
Skalbaggarna som samlats in tas med till Nordens Arks avelsanläggning där de skall para sig under kontrollerade former, så att äggen kan tas till vara på och placeras i individuella uppfödningsburkar. De insamlade ekbockarna får fortplanta sig på Nordens Ark under en månad och sedan lämnas de tillbaka till Halltorps Hage på Öland. Deras avkommor att sättas ut i restaurerade områden, inom artens tidigare utbredningsområde. Det långsiktiga målet med projektet är att få en hållbar och livskraftig population av större ekbock i Sverige. 

Summering av vårt arbete 2017

Våren 2017 parades nio par från djur som fötts upp på Nordens Ark, med ursprung Halltorps hage, och en vildfångad hona. En populationsförstärkande utsättning gjordes på ursprungsplatsen Halltorps hage i juli. Totalt släpptes det 112 individer (62 hanar, 50 honor) i och kring Halltorps hage. Under utsättningen fick vi mycket ny kunskap bland annat att ekbockarna bör värmas upp i till exempel ett varmt rum eller i solen innan de sätts ut. Detta för att öka villigheten till parning direkt efter släpp. Totalt har årets uppfödning i avelsanläggningen Lunden resulterat i 361 individer. Den total population på Nordens Ark är 490 djur. I samarbete med SLU Alnarp och Mittuniversitetet har Nordens Ark gjort doftinsamlingar av feromoner från nykläckta ekbockar. För vidare forskning omkring feromoner och nya områden detta kan appliceras på inom bevarandet av arten.

I samarbete med

Länsstyrelsen i Kalmar län.